Kvalitet

Kvalitet

 

Nanolfsvillans kvalitetsarbete struktureras upp i följande områden:

 

Egenkontroller, klagomål och feedback från boende, feedback från uppdragsgivare, riskbedömningar, avvikelser och Lex Sarah samt uppföljning av rutiner.

 

Nanolfsvillan medverkar i Skandinavisk Sjukvårdsinformations kvalitetsindex. Vi har använt oss av denna tjänst sedan 2006 och har inte i någon rapport varit under riksgenomsnittet. Se vidare information på www.ssil.se.

Utdrag ur beskrivning av Nanolfsvillans ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete:

 

Föreståndare ansvarar för planering, ledning och uppföljning av verksamheten.

 

Ansvarig för sammanställning av dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på Nanolfsvillan är kvalitetsutvecklare.

 

Ledningsgruppen diskuterar fortlöpande, under ledningsmöten varannan vecka relevant information med avseende på kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen sitter, inför arbetet med kvalitetsberättelse, samman för genomgång och analys av året som varit.
Kvalitetsberättelse, som inkluderar en patientsäkerhetsberättelse, sammanställs innan den sista februari följande år.

 

Med huvudprocessen som utgångspunkt görs egenkontroll av arbetet med varje familj vid genomgång av nyligen utflyttade familjer. Ramen för egenkontrollen är: Vad har vi gjort bra?  Vad kunde vi gjort bättre? Genomgång av feedback från uppdragsgivare (inkomna enkäter) och av feedback från boende görs.

 

Nanolfsvillan deltar som nämnts i SiL:s kvalitetsindex (SiL = Skandinavisk sjukvårdsinformation) som genomför intervjuer med uppdragsgivare.

 

Information från boende erhålls från avslutningssamtal samt från informationsmöten med föräldrar (varje vecka), från förslagslåda, från barngrupp/fredagsklubb.

 

Riskanalys/riskbedömningar görs i samband med förfrågan och inskrivning, vid omflyttningar eller vid särskilda händelser, vid genomgång av alla inskrivna familjer där förälder/föräldrars skyddsförmåga samt barnens skyddsbehov bedöms, vid ledningsgruppens årsgenomgångar eller i samband med organisations- eller personalförändringar på Nanolfsvillan.

 

LexSarahrapporter samt en fortlöpande genomgång av tänkbara missförhållanden, avvikelser, händelser samt brister ingår i Nanolfsvillans kvalitetsarbete.

 

I det fortlöpande förbättringsarbetet ingår även genomgång av rutiner för att förbättra, ändra eller skapa nya rutiner.

Handledning av personal

 

» Ärendehandledning för all personal varannan vecka av leg. psykolog.

 

» P-gruppshandledning för personal var fjärde vecka av leg. psykolog.

 

» Handledning för ledningsgrupp var tredje vecka av socionom och psykoterapeut.

 

» Krishandledning vid behov.