Så arbetar vi

Så arbetar vi

 

Att barnens behov tillgodoses och att föräldrarna mobiliserar sina resurser är mål som genomsyrar arbetet på Nanolfsvillan. Detta dagliga arbete blir byggstenar för barnen och föräldrarna i framtiden.

 

Vårt arbete med varje enskilda familj utgår ifrån det uppdrag vi får från placerande socialförvaltning. Arbetet kan se relativt olika ut beroende på vilka svårigheter som finns och vilka specifika mål som familj och placerande socialförvaltning har valt att lyfta fram i uppdraget till oss.

Vår verksamhet

Kontaktpersonssystemet
För att genomföra arbetet har vi ett kontaktpersonssystem där varje familj har två kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är också med i familjens planering, och gör bl.a. en veckoplanering inför varje vecka.  Vi hjälper familjerna att skapa en tydlig struktur bl. a. genom fasta tider, återkommande aktiviteter o.s.v.

Den kontinuerliga kontakten och tryggheten som skapas i relationen mellan kontaktpersoner och familj är viktig.

 

Individuell planering
En indviduell utrednings- eller genomförandeplan upprättas för varje familjemedlem.

Målen kan ändras under vägen och här har det stor betydelse att det finns en god samverkan mellan den boende, Nanolfsvillan och placerande socialförvaltning. Detta för att tiden på Nanolfsvillan ska bli så givande som möjligt.

 

Samtal
Nanolfsvillan arbetar med utredningssamtal, feedbacksamtal och stödjande samtal.  Samtalen planeras i samråd med de boende och läggs upp i linje med uppdraget. Man har ett eller flera samtal per vecka.

 

Föräldrautbildning
Varje vecka har föräldrar möjlighet att delta i föräldragrupp. Att i grupp tillsammans med andra föräldrar se, känna igen, diskutera och reflektera kring händelser och svårigheter som förälder är värdefullt. Här tas viktiga ämnen upp till diskussion och här presenteras viktig kunskap på ett lättillgängligt sätt.

Föräldragruppen kan ibland få besök av t.ex. BVC-sköterska, barnpsykolog eller någon i personalgruppen med specialkunskaper. Gruppen kommer samman en förmiddag i veckan, i en så lugn, trevlig och öppen atmosfär som möjligt. Viktigt att äta lite gott och ha trevligt samtidigt som man pratar om barn, barnuppfostran och föräldraskap.

Varje vecka har föräldrar också möjlighet att ta del av praktisk föräldrautbildning. Detta kan ske enskilt eller i grupp. Utbildning och stöd kan ges gällande ekonomi, barnsäkerhet, matlagning och kosthållning, hjärt och lungräddning m.m.

Föräldrautbildning leds av beteendevetare.

 

Informationsmöten
Dessa möten hålls en gång i veckan där vi tar upp planering och viktig information. Mötet ger också möjlighet att ta upp aktuella frågor och framföra kritik. Vi dokumenterar klagomål men även positiv kritik och försöker återkoppla det till de boende så snart vi kan.

 

Familjekvällar
Var fjärde vecka har vi en speciell familjekväll. Syftet är att föräldrar och barn ska komma tillsammans för att gemensamt med personal göra roliga och stimulerande aktiviteter tillsammans. Delar av barngruppen kan ibland göra aktiviteter tillsammans med personal.

 

Covid 19 och andra hälsorelaterade frågor
Nanolfsvillan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Spädbarnsmassage
Leds av utbildad personal med  syfte att hjälpa föräldrar att utveckla förmåga till beröring och kontakt med sitt spädbarn.

 

Samtalsterapeut missbruk
För boende med missbruksbakgrund finns ibland möjlighet till kontakt med samtalsterapeut .

 

Drogkontroll
Sker kontinuerligt för de med missbruksbakgrund för att minimera utrymmet att använda droger under vistelsen på Nanolfsvillan.

 

Medicinskt och psykiatriskt arbete
Leg. Specialist inom psykiatri/docent arbetar en dag i månaden för samtal, eventuell medicininställning och uppföljning med klienter. Konsulteras vid behov av psykiatrisk bedömning på den vuxne.

 

Pedagogisk verksamhet 
Tre timmar varje förmiddag får förskolebarnen vara i vår verksamhet Solglimten. Våra barn får här möjlighet att i en pedagogiskt anpassad och stimulerande miljö utvecklas i sin egen takt. Här har vi också möjlighet, utifrån eventuella utredningsuppdrag, att studera barnens beteende.

 

Massage
När det stämmer med genomförandeplan och det finns ett syfte så erbjuds massage av en personal som är utbildad massör

 

Vi erbjuder terapeutisk filmning som baseras på metoder och teori som tillämpas i Martemeo-metoden. Samspel mellan förälder och barn filmas och återgivning görs i syfte att stödja och stärka föräldern i samspelet med sitt barn och att på så sätt främja barnets utveckling.

 

Nätverksarbete
Vi kartlägger familjens nätverk och hur relationer ser ut. Vidare kommunicerar kontaktpersonerna med nätverkskontakter och arbetar för att stärka och initiera dessa när möjlighet och behov finns.