Så arbetar vi

Så arbetar vi

 

Våra övergripande mål på Nanolfsvillan är att vi vill:

  • Fullfölja de uppdrag vi åtar oss
  • Att barnens behov blir tillgodosedda
  • Att föräldrarna mobiliserar sina resurser

För att nå våra mål arbetar vi på olika sätt och vi har genom åren arbetat fram metoder och sätt att organisera arbete som vi ser hjälper oss att tillsammans nå målen.

 

Att barnens behov tillgodoses och att föräldrarna mobiliserar sina resurser är mål som genomsyrar arbetet på Nanolfsvillan. Detta dagliga arbete blir byggstenar för barnen och föräldrarna i framtiden.

 

Vårt arbete med den specifika familjen utgår ifrån det uppdrag vi får från placerande socialförvaltning. Arbetet kan se relativt olika ut beroende på vilka svårigheter som finns och vilka specifika mål som familj och placerande socialförvaltning har valt att lyfta fram i uppdraget till oss.

Vår verksamhet

Covid 19
Nanolfsvillan följer FHM:s rekommendationer.

 

Kontaktpersonssystemet
För att genomföra arbetet har vi ett kontaktpersonssystem där varje familj har två kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är också med i familjens planering, och gör bl.a. en veckoplanering inför varje vecka. Kontaktmannaskapet är en grundstomme i den miljöterapeutiska behandlingen. Vi hjälper familjerna att skapa en fast och tydlig struktur bl. a. genom fasta tider, återkommande aktiviteter o.s.v. En utgångspunkt vid planeringen av veckoschemat är att det som ingår i behandlingsplanen omsätts i konkreta insatser eller uppgifter.

Den kontinuerliga kontakten och tryggheten som skapas i relationen mellan kontaktpersoner och familj är oerhört viktig.

 

Individuell planering
En indviduell utrednings- eller genomförandeplan upprättas för varje familjemedlem.

 

Målen kan ändras under vägen och här har det stor betydelse att det finns en god samverkan mellan den boende, Nanolfsvillan och placerande socialförvaltning. Detta för att tiden på Nanolfsvillan ska bli så givande som möjligt.

 

Samtal
Varje vecka har den vuxne utredningssamtal, feedbacksamtal, stödjande samtal. Vi kan även erbjuda individuell samtalsterapi, parsamtal och familjesamtal efter behov. Samtalen planeras i samråd med de boende och läggs upp i linje med uppdraget. Man har ett eller flera samtal per vecka.

 

Föräldrautbildning
Att i grupp tillsammans med andra föräldrar se, känna igen, diskutera och bearbeta händelser och svårigheter som förälder är mycket värdefullt. Här tas viktiga ämnen upp till diskussion, här presenteras viktig kunskap på ett lättillgängligt sätt. Föräldragruppen, som vi också kallar den, leds av en personal, auktoriserad samtalsterapeut/handledare, men kompletteras ofta med besök från t.ex. BVC-sköterskan, barnpsykologen eller någon i personalgruppen med specialkunskaper. Gruppen kommer samman en förmiddag i veckan, i en så lugn, trevlig och öppen atmosfär som möjligt. Viktigt att äta lite gott och ha trevligt samtidigt som man pratar om barn, barnuppfostran och föräldraskap.

 

Planeringsmöten
Här ges möjlighet att på en regelbunden bas (en gång i veckan) träffas och presentera planeringen för sin vecka och även ta upp gemensam planering och information. Att ha ett forum där man kan diskutera aktuella händelser och känslor samt framföra kritik. Vi dokumenterar de klagomål och den positiva kritik som finns.

 

Föräldrakvällar
Syftet är att mammor resp pappor på ett avspänt sätt ska komma tillsammans och göra något roligt. Det kan handla om bowling, ridning, go cart m.m. Här har kvinnor resp män också ett eget forum där det finns utrymme för diskussioner och temakvällar. Föräldrakvällar är en gång/månad.

Barnkväll
Leds av personal med pedagogiskt syfte med social träning såsom turtagning, motorik lek och stimulans. Ett forum med barnen i fokus. En uppskattad och efterlängtad stund.

 

Samtalsterapeut missbruk
För boende med missbruksbakgrund finns möjlighet till kontakt med samtalsterapeut .

 

Drogkontroll
Sker kontinuerligt för de med missbruksbakgrund för att minimera utrymmet att använda droger under vistelsen på Nanolfsvillan.

 

Medicinskt och psykiatriskt arbete
Leg. Specialist inom psykiatri/docent arbetar en dag i månaden för samtal, eventuell medicininställning och uppföljning med klienter. Konsulteras vid behov av psykiatrisk bedömning på den vuxne.

 

Förskola
Fyra timmar varje förmiddag får förskolebarnen vara i vår förskoleverksamhet Solglimten. Våra barn får här möjlighet att i en pedagogiskt anpassad och stimulerande miljö utvecklas i sin egen takt. Här har vi också möjlighet, utifrån eventuella utredningsuppdrag, att studera barnens beteende.

 

Massage
När det stämmer med genomförandeplan och det finns ett syfte så erbjuds massage av en personal som är utbildad massör

 

Vi erbjuder terapeutisk filmning som baseras på metoder och teori som tillämpas i Martemeo-metoden. Samspel mellan förälder och barn filmas och återgivning görs i syfte att stödja och stärka föräldern i samspelet med sitt barn och att på så sätt främja barnets utveckling.

 

Nätverksarbete
Vi kartlägger familjens nätverk och hur relationer ser ut. Familjens nätverk är en viktig del i relationsarbetet Det är av stor vikt att det finns ett fungerande nätverk när familjen ska avsluta behandlingen

 

Nätverksarbetet utgår dels från nätverksträffar, både i Finspång och på hemorten och dels från ledigheter där nätverket oftast ingår som en viktig del i fungerande ledigheter.

 

Vidare kommunicerar kontaktpersonerna med nätverkskontakter och arbetar för att stärka och initiera dessa när möjlighet och behov finns.