Utredning

Utredning

 

Utredningsförfarandet har som övergripande mål att ge en så heltäckande bild som möjligt av familjens situation och deras framtidsmöjligheter. Vi tittar på barnets behov, föräldrars omsorgsförmåga och resurser samt relationer och samspel i familjen. Vi erbjuder utredningsinsatser i dygnet-runt-form på olika grad av omhändertagandenivå utifrån familjens situation och barnets skyddsbehov. Detta kan variera alltifrån hög grad av tillsyn och personalkontakt till ett mer självständigt boende.

 

Barnperspektiv
För att tillförsäkra att barnens rättigheter, behov och resurser blir synliggjorda arbetar vi aktivt med barnen. De yngre barnen går i vår egen förskoleverksamhet. Vi har personal med utbildning och erfarenhet av utredande samtal med barn. Som en hjälp i att uttrycka sig och sina känslor använder vi oss ofta av samtalskort med symboler, så kallade ”nallekort”.  BBiC (barns behov i centrum) är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som syftar till att tillförsäkra att barnen sätts i centrum. Nanolfsvillan kan skriva utredningen utifrån BBiC om uppdragsgivaren så önskar.

 

Målgrupp
Familjer, ensamstående med barn och familjer som väntar barn. Barnet/barnens ålder 0-16 år. Psykisk och psykosocial problematik, relationstörningar, missbruk (narkotika, alkohol, tabletter), kriminalitet. Barnen kan ha egna svårigheter som t ex att de kan vara inåtvända, utagerande, ha intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utredningsuppdrag
Utredningen formas av det skriftliga uppdrag vi får av uppdragsgivaren I detta skede är det lämpligt att även berörd familj samt utredare deltar.

 

Utredningstid
Vi följer vad som står i ramavtal med uppdragsgivande kommun.

 

Kompetens
Utredarna på Nanolfsvillan har gedigen erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med familjer. Flera av oss har erfarenhet av att arbeta som utredare inom socialtjänsten. Alla utredare har akademisk examen som socionom, socialpedagog samt beteendevetare. Vidareutbildning i socialt behandlingsarbete, nätverksarbete, lösningsfokuserat arbete, kognitivt förhållningssätt, motiverande samtal (MI), BBiC, Marte-meo, PYC, Tejping, skydd, familjerätt samt föräldrars omsorgsförmåga. Varje familj har två kontaktpersoner under utredningstiden. I utredningen deltar även överläkare/specialist i psykiatri samt förskollärare och BVC avseende barn 0-6 år. Vid behov konsultation av: barnläkare, sjuksköterska, barnpsykolog och allmänläkare.

Utredningens tillvägagångssätt

 

Familjen bor i egen lägenhet. Ursprungstanken när man bor på Nanolfsvillan är att man sköter sitt eget hushåll med de förekommande sysslor som det innebär att ha ett eget boende, såsom matlagning, städ och tvätt.

 

Den första veckan görs en utredningsplan utifrån utredningsuppdraget. Familjen är delaktig i utformandet av utredningsplanen.

 

Utredare har under hela utredningstiden strukturerade utredningssamtal med föräldrar och barn angående deras situation. Det förs även spontana samtal under övrig tid, även med annan personal.

 

Utredare finns med i flera av de dagliga sysslorna med föräldrar och barn för att observera samspelet inom familjen och för att göra en bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga.

 

Vi gör aktiviteter utanför hemmet för att se hur familjen fungerar i olika sociala situationer.

 

De yngre barnen (1-6 år) är under förmiddagarna på Nanolfsvillans förskoleverksamhet Förskollärare gör en beskrivning av barnet och en bedömning av barnets utveckling utifrån dess ålder.

Barn i skolåldern får möjlighet till stöd och undervisning av vår lärare. Möjlighet finns också att vi kan, vid god framförhållning, erbjuda skolgång i någon av kommunens skolor. I annat fall samarbetar vi med skolan i hemkommunen och hjälper barnet med hemuppgifter tillsammans med förälder.

 

Föräldern träffar psykiatriker för samtal, bedömning och en eventuell psykiatrisk utredning.

 

Barnpsykologisk bedömning av barnen görs om detta finns i uppdraget. Om observationer under utredningen visar att det finns anledning att göra en barnpsykologisk bedömning kan detta göras i samråd med uppdragsgivare och föräldrar.

 

Nätverksmöten samt referentsamtal genomförs vid behov och utifrån utredningsuppdraget.

 

Det finns möjlighet för föräldrarna att under utredningstiden vara med i våra olika grupper såsom föräldragrupp, mamma och pappakvällar.

 

Utredningen sammanställs i ett skriftligt dokument under slutet av utredningstiden. Här besvaras specifika frågeställningar utifrån utredningsuppdraget samt redovisas förslag till åtgärder och behandling. Av erfarenhet har vi sett att ett nära, kontinuerligt samarbete med uppdragsgivaren leder till bättre, mer genomarbetade lösningar för barnet/familjen efter placeringen.

 

Att bo på Nanolfsvillan

Boende på Nanolfsvillan bor i egna lägenheter och har också tillgång till gemensamma lokaler såsom matsal, kök, vardagsrum, lekhörna, hobbylokal, bubbelbadkar och bastu. På Nanolfsvillan finns också två trädgårdar med goda möjligheter för barn att leka.

 

Våra boende möjlighet att utan egen kostnad utnyttja näraliggande AKTIV Hälsocenter för friskvård och rehabilitering.