Värdegrund

Bärande tankar

 

I korthet så försöker vi arbeta efter:

Medmänsklig professionalitet

Vi ger barnet en röst och ser förälderns resurser

Utveckling & växande

 

Nanolfsvillan strävar efter att skapa en trygg och utvecklingsstimulerande miljö för både barn och vuxna. En miljö som ger möjlighet till utveckling och växande som även skapar utrymme för det relationsarbete som är en av grundprocesserna i arbetet på Nanolfsvillan. Våra barn har inte sällan utvecklat en stark känslighet för destruktiva miljöer och har ett stort behov av trygghet och stabilitet för att kunna utvecklas.

 

Det har alltid varit viktigt med en ombonad, varm och hemtrevlig miljö på Nanolfsvillan. Boende på Nanolfsvillan bor i egna lägenheter där det ges möjlighet att skapa en egen känsla av ”hemma”. Vi månar också om att skapa en hemlik miljö i de gemensamma lokalerna, där det ofta kan dofta nybakat när vi samlas eller när vi får besök. Födelsedagar och högtider blir tillfällen med god mat och trevlig atmosfär, vi samlas då i huvudbyggnaden där det finns matsal och stort vardagsrum.

 

En stor del av vårt arbete handlar om att hantera och arbeta med relationsproblematik. Vår tanke är att relationsstörningar ofta har uppstått utifrån tidigare dysfunktionella relationer. Vi arbetar med en medvetenhet om att orsakerna kan variera. Det finns oftast flera orsaker och det kan handla om svåra uppväxtmiljöer, neuropsykiatrisk problematik m.m.

 

I relationsarbetet strävar vi efter att den boende skall reflektera över sig själv och få insikt och förståelse för egna och andras känslor. Det finns olika fokus i relationsarbetet som t.ex. de nära relationerna, relationerna med nätverket, den egna historien, till drogen m.m.

Har man insikt och förståelse har man bättre förutsättningar att etablera och upprätthålla fungerande relationsmönster som kan upprepas och blir stabila över tid.

 

Barnens utveckling och växande behöver särskilt belysas och ses utifrån den kunskap som finns idag. Barnets perspektiv lyfts fram bl.a. i de vardagliga samspelssituationerna, på föräldrautbildning och i genomförandeplanernas mål och delmål. Ett nyfött barn har inga egna ord och kan därför vara i behov av att andra vuxna sätter ord på barnets behov när föräldern av någon anledning inte ser behoven. En tonåring kan ha goda möjligheter att uttrycka sina behov om han eller hon får stöd och möjlighet att göra detta i samtal eller i vardagliga situationer. Vi arbetar med barn från 0-16 år och har därmed delvis olika förhållningssätt beroende på vilken ålder barnet befinner sig i.

 

Föräldrarna behöver stöd att mobilisera sina egna resurser genom att t.ex. öka sin kunskap och insikt om sig själv och sitt barn. På Nanolfsvillan ges bra förutsättningar att diskutera och lära sig mer om vad som ingår i föräldrarollen och vilket ansvar man har som förälder. Att återkommande stimulera och uppmuntra föräldern till eget växande och ansvarstagande blir även en hjälp till självhjälp.

 

Behandling, utredning och akutplaceringar i samma verksamhet?

 

Vår verksamhet har kunskaps- lokal- och bemanningsmässiga möjligheter att arbeta med samtliga ovanstående uppdrag. Värt att nämna i detta sammanhang är att vi ser utredningsprocessen som en insamling, värdering och sammanvägning av information men samtidigt också som en mobiliseringsprocess. I processen uppmuntras familjen att vara delaktig och uppmuntras att ta ansvar och försöka hitta lösningar.